ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยารับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยารับคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ศึกษาดูงานด้านการบริหารและการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา

ประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา