O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

042 มาตรการ.pdf
042 รายงานวิเคราะห์ ITA.pdf
O42 บันทึกข้อความขออนุญาตประชุมครู.pdf
O42 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปีงบประมาณ 2566.pdf
O42 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566.pdf
O42 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2566.pdf