พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542.pdf
2-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553.pdf
พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546.pdf
พรบ คุ้มครองเด็ก.pdf