งานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice ) นวัตกรรม “การพัฒนารูปแบบการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) BPW Model ภายใต้กรอบความคิดวงจรคุณภาพ PDCA” 

ขึ้นเว็บ-ชั่วคราว.pdf