วิสัยทัศน์ พันธกิจ


   

วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

            จัดการศึกษาสู่มาตรฐาน ประสานความร่วมมือ  ใช้สื่อเทคโนโลยี  เน้นวิถีพอเพียง

พันธกิจ

    จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ได้เต็มศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม ใช้กระบวนการคิดและเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีอย่าเท่าทันและมีเหตุผล  ใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และพัฒนาศักยภาพครู  มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

เป้าหมาย

    ภูมิทัศน์ในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้ที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ได้เต็มศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม ใช้กระบวนการคิดและเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทันและมีเหตุผล ใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ ครู ผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

รับผิดชอบ  สะอาด  มารยาทงาม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

        ภูมิทัศน์สะอาด  บรรยากาศน่าอยู่  บุคลากรครูทำงานเป็นทีม

Comments