หน้าแรก

ประกาศ สพป.เลย เขต ๑

"ประกาศ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต"


 

ลดเวลาเรียน 
   


E-News ข่าวประชาสัมพันธ์

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/pr

E-News ผลงานวิชาการ

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/phl-ngan-wichakar

E-News ข่าวกิจกรรม

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/khaw-kickrrm

E-News ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/asset